سیره تربیتی پیامبر با کودکان
43 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی فرهنگی جستار(دفتر تبلیغات اسلامی خراسان)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده مطالب بی شک پایداری هر جامعه ای با پرورش نسل جدید تحقق می یابد. که با تربیت نیکو و تعالیم اسلامی می توان بدان دست یافت. از این رو نگارنده می کوشد تا با بررسی کوتاه سیره و سنت نبوی در تربیت فرزند به همه اهدف تربیتی شناختی، عاطفی، رفتاری بپردا زد. نخست باید توجه کرد که در سیره و سنت نبوی موضوع تربیت کودک تا چه اندازه ضروری و ارزشمند است. نیز از ا موری که در تربیت کودک تاثیر فراوانی دارد آموزش است، از این رو خوب است بدانیم توجه نمودن وا لدین به اوقات فراغت و بازی کودکان تا چه اندازه بر آموزش آنان اثر گذا است در پایان ضرورت رعایت عدا لت میان کودکان ا فق دیگری است که بدان پرداخته شده است.