بررسی فقهی انتخابات
49 بازدید
محل نشر: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
انسان موجودی اجتماعی ،دارأی اختیار و اراده است لذا نه تنها در یک مورد و بُعد از زندگی بلکه در هـمـه موارد و ابعاد اعتقادی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، تربیتی و ... در حال انتخاب است. و نسبت به هر انتخابی مسؤل و پاسخگو می‌باشد. لذا یکی از انتخابهای انسان در طول زندگی انتخاب در عرصه سیاسی اجتماعی است . با توجه به اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل ششم قانون اساسی« امور کشور باید به اتکای آرأی عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورأی اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها...» با توجه به این اصل، در جمهوری اسلامی ایران، اداره حکومت و قانون¬گذاری در چار چوب اصول قانون اساسی با اداره و نظر ملت تعیین می¬گردد و برگزاری انتخابات در حقیقت تبلور اراده و خواست مردم می باشد. انتخابات مانند هرعمل و رفتاری که انسان در عرصه فردی و یا جمعی انجام می دهد، از نظر فقهی دارأی احکام و چارچوب¬هایی است.زیرا موضوع فقه چنان که در کتاب های فقه استدلالی آمده است، افعال مکلفین است و چون انتخابات و رأی دادن نیز عملی است که مکلفان در عرصه سرنوشت سیاسی و اجتماعی انجام می دهند، از منظر فقهی، می تواند احکامی را در بر داشته باشد. برپایه آموزه های اسلامی و عقل سلیم، همه اعمال انسان باید براساس شناخت و دانایی باشد، این مسئله در رفتارهای اجتماعی و سیاسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از طرف دیگر شناختی صحیح و معتبر است که براساس معیارها و سوابق دقیق و مشخص به دست آمده باشد. امام علی (علیه السلام) می¬فرماید: حق را بشناس، تا اهلش را بشناسی یعنی، اول باید ملاک های حقیقت را شناخت، تا براساس آن ها بتوان اهل حق را بازشناخت و در مسئله انتخابات توجه، کسب آگاهی و شناخت بسیار مهم است. برای دستیابی به این مهم در ادامه به احکام فقهی انتخابات از دیدگاه مراجع بزرگوار تقلید اشاره خواهیم کرد. . علی اکبرروحانی مقدم
آدرس اینترنتی