آلبوم من ◂ رتبه سوم کشوری جشنواره جوان ایرانی
در عرصه تبلیغ جوان